Герб школи

Структура шкільного учнівського співурядування ЗЗШ №52

"Спілка маленьких дорослих"

Завдання учнівського співурядування ЗЗШ №52

1.  Сприяє навчальній та творчій діяльності учнів.

2.  Формує особистість з глибоко усвідомленою громадською позицією.

3.     Забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.

4.     Формує ініціативну , здатну приймати нестандартні рішення, особистість.

5.     Забезпечує захист прав і інтересів учнів.

6.     Створює широке поле можливостей для самореалізації школярів в конкретних справах.

7.     Виховує почуття власної гідності, вчить досягати індивідуальної та суспільної мети.

 

8.     Відвертає дітей від асоціальних форм поведінки.

 

Партнери в сумісній діяльності

ПОЛОЖЕННЯ

про учнiвське соуправління в загальноосвiтнiй школi № 52

      На даному етапi розвитку суспільства, школа, Штаб  соуправління  школи покликаний забезпечувати мiцний зв’язок вивчення основ наук, формувати в учнiв свiтогляд, мораль, готувати їх до працi, свiдомого вибору професiї, розвивати громадську активнiсть, органiзаторськi здiбностi i творчу самодiяльнiсть школярiв. Одним iз важливих засобiв i методiв розв’язання цих завдань є учнiвське самоврядування, яке забезпечує участь всiх школярiв в управлiннi справами колективу свого класу й школи. З цiєю метою на основi цього Положення створюються i дiють Ради школи.

 1. Загальнi положення

1.1. Учнівське соуправління школи діє на добровольних засадах, на основі єдності та  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про загальну середню освіту»,  «Про позашкільну освіту», Конвенцією ООН о правах дитини, Статутом школи а також даним Положенням           

 1.2.Штаб соуправління школи є виконавчим органом учнiвського соуправління в школi, який покликаний:

-  активно сприяти створенню згуртованого колективу як дiйового засобу морального виховання особистостi;

-     формуванню в учнiв свiдомого й вiдповiдального ставлення до своїх прав i обов’язкiв;

-     адаптацію учнів до життя в суспільстві;

-      досягнення школярами відповідного освітнього та культурного рівня;

-     вихованню у школярів патріотизму, працездатність, увагу до прав і свобод людини, любові до навколишньої природи, любові до рідної землі, вивчення минулого свого народу;

-      формуванню соціальної активності особистості.

    1.3.Учнівське соуправління повиннл мати до ступневу структуру – загально-шкільну і класну, з чітким взаємозв’язком органів учнівського соуправління класів із загально-шкільним, тобто перші мають підпорядковуватись останнім, а педагогічний колектив – здійснювати консультативне педагогічне керівництво органів учнівського соуправління обох рівнів.

1.4.  Штаб соуправління у загальноосвiтнiй школi обирається на початку навчального року строком на один рiк вiдкритим голосуванням на загальних учнiвських зборах учнiв 5-11 класiв або на учнiвськiй конференцiї.

1.5. Загальнi учнiвськi збори (учнiвська конференцiя) проводиться не рiдше як 1 раз протягом навчального року.

1.6. До учнівського соуправління школи обираються найактивнiшi, встигаючi, дисциплiнованi учнi 5-11 класiв, якi користуються серед своїх товаришiв авторитетом i довiр’ям.

 2. Завдання, функції  i змiст роботи Штабу соуправління школи

2.1. Завдання  учнівського соуправління:

 • забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
 • забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;    
 • формування і розвиток гуманістично –спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної свідомості; 
 •  участь у розробці плану роботи на новий навчальний рік; 
 •  створення різноманітних учнівських гуртків, клубів за інтересами; 
 •  підготовка та проведення свят, вистовок, конкурсів, змагань; 
 •  забезпечення порядку в школі: організація чергування по школі, в класах; 
 •  організація пізнавальної, фізкультурно-оздоровчої діяльності; 
 •  організація пошуково-краєзнавчої роботи в школі; 
 •  організація роботи із збереженням шкільного майна; 
 •   організація із благоустрою території школи; 
 •   контроль за відвідуванням учніми школи;
 •   заслуховування звітів органів учнівського соуправління; 
 •   організація змагання-конкурсу між класними колективами на звання «Кращий клас»

 2.2. Функції учнівського соуправління

 • контроль та оцінка активності всіх класів в участі загально шкільних заходах, проведення локальни (класних)заходів
 • участь в різних за рівнем конкурсах та змаганнях. Оформлення контролю – вивішування «прапорців» класу на дошці «Суспільна діяльність класів»;
 • Моніторинг та оформлення наочності щодо ведення щоденників класів «Операція-45»;
 • Інформування класних колективів про організацію та вимоги щодо проведення позачергових та за планових заходів;
 • Допомога в організації та проведені класних та загально шкільних заходах, конкурсах, змаганнях.

 2.3. Штаб соуправління  школи сприяє вихованню свiдомої дисциплiни i культури поведiнки учнiв у школi i поза нею, виконання всiма школярами Правил для учнiв, Правил внутрiшнього розпорядку школи, контролює зовнiшнiй вигляд учнiв, органiзовує вiдпочинок школярiв пiд час перерв, бере участь в обговореннi оцiнок поведiнки учнiв.

 3. Структура і органiзація роботи Штабу соуправління школи

1. З числа своїх членiв на загальношкiльних зборах обирає голову, який, як правило, є членом  Штабу соуправління  школи, секретаря.

2. Голова Штабу соуправління школи органiзовує роботу учнівського соуправління школи.

3. Секретар органiзовує контроль за виконанням рiшень Ради школи, веде протоколи його засiдань i виступає з повiдомленнями про виконання рiшень.

4. Вiдповiдно до основного змiсту роботи Штаб соуправління школи має наступну структуру:

 • Навчальна комісія;
 • Комісія дисципліни і порядку;
 • Комісія з питань фізкультури та спорту;
 • Комісія з питань культури і дозвілля;
 • Загін «Милосердя»;
 • Прес-центр.

5. Засiдання Штабу соуправління школи проводиться 1 раз в ІІ неділі.

 4. Учнiвська Рада школи i класнi колективи

1. Зв’язок Ради школи з класними колективами здiйснюється через голiв класiв, якi обираються на класних учнівських зборах.

2. Класнi збори — колективний орган учнiвського самоврядування в класi — проводяться 1 раз на чверть; рада класу 1 раз на мiсяць; ланки — 1 раз на тиждень.

3. Класнi збори приймають рiшення з питань класного колективу, заслуховують iнформацiю про рiшення Учнiвської Ради школи, накреслюють конкретнi заходи щодо виконання цих рiшень, беруть участь в обговореннi оцiнок поведiнки учнiв класу.

4. Рада класу органiзовує роботу учнiв класу для виконання рiшень Ради школи i класних зборiв, роботу чергових у класi.

 5. Педагогiчний колектив i Учнiвська Рада школи

 1. Педагогiчний колектив спрямовує роботу Учнівської Ради школи на згуртування шкiльного i класних колективiв, розвиток громадської активностi та iнiцiативи учнiв.

 

2. Класний керiвник разом з радою класу, ланками спрямовує роботу класних зборiв.

 

Статут учнівського соуправління

 Запорізької загальноосвітньої  школи №52

м. Запоріжжя

           Правління учнівського соуправління (Штабу командирів), від імені учнів, виражаючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини – учня, та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського соуправління в школі, прагнучи розвивати і зміцнювати демократію у суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон учнівського соуправління школи №52 м. Запоріжжя.        

 

Розділ 1

Загальні засади

        Стаття 1

Учнівське соуправління (Рада командирів) – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.     

   Стаття 2

Учнівське соуправління (Рада командирів) є організацією, що складається з людей , створена людьми і для людей, а учні є людьми!

   Стаття 3

       Символами учнівського самоврядування школи повинні бути: Прапор, Герб, Гімн школи.

Розділ 2

 Права, свободи, обов’язки

Стаття 1

Кожен, хто навчається в школі має право:

-          вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободу інших;

-          за образу його честі і гідності подати заяву в актив школи;

-          подати свою пропозицію в актив учнівського соуправління;

-          висувати кандидатуру, а також сомовисуватися і бути обраним в будь-який орган школи;

-          брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя              (клуби, гуртки і т. і.);

-          вибирати профіль навчання, факультативи і додаткові заняття, мистецькі гуртки , студії;

-          не з’явитися на урок тільки за справкою, за домовленістю з учителем або директором школи;

Стаття 2

 Кожен учень зобов’язаний:

-          пройти курс навчання в школі;

-          подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;

-          виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;

-          дотримуватись норм статуту та законів школи.

Стаття 3

 Закон “Про захист честі та гідності учня школи, викладача і працівника школи”

       Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Образою честі і гідності людини є:

-          нанесення побоїв, побиття;

-          загроза, залякування і шантаж;

-          вживання образливих слів, кличок;

-          дискримінація за національними і соціальними ознаками;

-          глузування з фізичних недоліків;

-          здирство, вимагання;

-          крадіжка;

-          псування особистих речей інших людей;

-          брудні наклепи, плітки;

-          будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.

Стаття 4

Повноваження голови Штабу соуправління (Ради командирів)

Обов’язки голова ради командирів :

-          планує і веде збори Правління (чи призначає ведучих);

-          розподіляє завдання між активом;

-          співпрацює з педагогом-організатором школи, ЗДВР, директором школи.

-          виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою;

-          відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування в школі. Є лідером!

 Стаття 5

Заступник:

-          є його правою рукою;

-          за відсутності голови виконує його обов’язки;

-          очолює сектор;

-          допомагає голові виконувати його обов’язки;

-          щохвилини готовий перейняти обов’язки голови.

Стаття 6

Повноваження членів активу

Члени активу:

 1. Керують роботою секторів.
 2. Особисто відповідають за основні напрямки роботи соуправління, наприклад:

-          контакти з органами місцевого самоврядування;

-          шкільний прес-центр;

-          телефони довіри.

 1. Збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи соуправління і представляють їх на зборах активу.
 2.  Представляють своїм класом звіти роботи Штабу соуправління.

Шкільна Рада командирів

5-11 класи

11-А клас – Михайленко Дмитро

11-Б клас-   Лотарьова Юлія 

10-А клас – Вознякова Валерія

9-А клас –   Денисов Сергій

9-Б  клас – Заворотній Іван

8-А клас –  Найдьонова Софія

8-Б клас –  Арабаджийська Олександра

8-В клас –  Шапарь Владислава

7-А клас – Шатарський Данило

7-Б клас –  Лисенко Ксенія 

6-А клас – Малий Герман

6-Б клас – Третяк Олександра

6-В клас – Гайдук Богдана

5-А клас – Толмачева Каміла

5-Б клас – Карєва Анастасія

 5- В клас – Вдовіна Ніка

1-4 класи

4-А клас – Краснова Каміла

4-Б клас – Клем Вероніка

 4-В клас –Фесенко Юлія

3-А клас – Малий Ерік

3-Б клас – Буланов Олександр

3-В клас – Голота Кіра

2-А клас – Нужна Вероніка

2-Б клас – Дорохов Артем

2-В клас – Деденко Михайло

1-А клас – Гайдаш Ольга

1-б клас – Сабадаш Анастасія

1-В клас – Федорова Діана

« 19 золотих»  правил

управлінської культури членів  Штабу соуправління

 1. Сміливіше внось свої пропозиції задля прийняття колективного рішення.

2. Не бійся, що вносиш ідеї прості, з банку ідей виберемо золоті.

3. Ідею іншого не маєш права критикувати, покритикуєш - не буде ідей.

4. Думку викладай розважливо, якщо потрібно - повтори.

5. Часу не марнуй, пропозиції внось коротко і ясно. і;

6. Добре зрозумієш - краще зробиш.

7. Будь- яку справу вінчає результат.

8. Не соромся помилятися. Соромно не вміти і не бажати виправлятись..

9. Не думай, що ти в чомусь переважаєш друзів, і не смій задаватися.

10. Довіру треба розуміти так: усе перевіряється ділом, турботою і дружбою.

11. Зауваження приймаються, пропозиції виконуються.

12. До  товаришів стався справедливо, суди про них за роботою, а не за словами або твоїми особистими симпатіями.

13. Будь тактовним, увічливим; не поводься зверхньо.

14. Твори, фантазуй сміливіше - шукай шляхів виконання рішень.

15. Не гарячкуй, коли вирішуєш важливі питання. У такому стані легко припустися помилки.

16. Не вішай носа, коли важко.

17. Не відкладай на завтра вирішення питання, яке необхідно і можна вирішити сьогодні.

18. Не берися за все сам: один ніколи не зробить того, що може добре організований колектив, але не сиди, склавши руки, коли інші працюють.

 

19. Прийняв рішення - виконуй! Доручив іншим - довіряй! Довіряючи - перевіряй! Перевіряючи - допомагай! Допомагаючи - не підміняй!